IV. Thời kỳ đấu tranh chống phong kiến phương Bắc đô hộ lần thứ nhất (207 trCN-39) 246 năm(Tiếp theo kỳ trước)


Nhà Hán chia Giao Chỉ bộ ra làm 9 quận:

Nam Hải (Quảng Đông)

Thương Ngô (Quảng Tây)

Uất Lâm (Quảng Tây)

Hợp Phố (Quảng Đông)

Giao Chỉ (Bắc Bộ)

Cửu Chân (Thanh Hoá)

Nhật Nam (Nghệ Tĩnh)

Châu Nhai (Đảo Hải Nam)

Đạm Nhĩ (Đảo Hải Nam)


Nhà Hán đặt mỗi quận một viên thái thú và viên thứ sử để giám sát các quận. Còn các lạc tướng, lạc hầu vẫn được giữ nguyên và được cha truyền con nối.

Sử cũ ca ngợi Tích Quang - Thái thú quận Giao Chỉ và Nhâm Diên - Thái thú quận Cửu Chân là những người có công khai hoá, lấy lễ nghĩa dạy dân.

Đầu năm Giáp Ngọ (34). Vua Quang Vũ nhà Hán sai Tô Định sang làm Thái thú quận Giao Chỉ. Tô Định tham tàn, hà khắc, nhân dân sống trong cảnh vô cùng thống khổ.

(Xem tiếp kỳ sau)
Tags
Chú ý: Mọi lời bình sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải. Những lời bình chứa lời lẽ tục tĩu, khiếm nhã, liên quan tới vấn đề chính trị, tôn giáo sẽ tự động bị xoá bỏ.